Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1416 - Boleslav I. přiznává městu výčepní právo

V roce 1416 vydal tehdejší těšínský kníže Boleslav (1410-1431) velmi důležitou listinu pro Těšín, ve které uvádí privilegia přiznané obyvatelům města. Mezi udělená privilegia patřilo právo dědění majetku obyvateli města, vlastnické právo k nemovitostem ve městě, dle kterého vlastníkem nemovitosti mohla být pouze osoba žijící ve městě, právo souzení příchozích za dluhy ve městě, právo obyvatel Těšína vlastnit nemovitosti dle pozemkového práva, rozhodnutí, že všechny změny v cechovém zákoně závisí pouze na městské radě, a také právo jedné míle, tedy přiznání městu exkluzivního prodeje piva v okolních oblastech. Pivovarnictví představovalo hospodářskou činnost s vysokými zisky, tudíž si městské úřady tento monopol hlídaly po staletí.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska