Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Bez závor (2007)

Marian Dembiniok

 

Schengenský prostor je oblast, kde platí svoboda pohybu a neprobíhá kontrola vnitřních státních hranic avšak jsou zachovány přísné a sjednocené kontroly na hranicích vnějších. Všichni občané členských zemí mohou překračovat vnitřní hranice. Při zrušení hranic byl vytvořen Schengenský informační systém (SIS), který představuje společnou elektronickou databázi osob a objektů. V průběhu běžné silniční kontroly je možné zjistit, zda není dané vozidlo kradené nebo zda není řidič vozidla hledanou osobou. Každá členská země vkládá do SIS patřičná data, která jsou dostupná orgánům jiných zemí.

Současně probíhají tzv. mobilní kontroly na území celého prostoru, které mají za cíl ověřit, zda má konkrétní osoba právo překročit hranice Schengenského prostoru a zda má právo pobývat na jeho území. Proto při vstupu do jiné země Schengenského prostoru je potřeba mít u sebe doklad totožnosti – pas nebo občanský průkaz.

Prostory hraničních služeben se staly sídlem sdružení Stowarzyszenia Krytyka Polityczna (Foto: M. Bembiniok)

Pro Cieszyn a jeho obyvatele byl prosinec roku 2007 návratem k dlouhé historii jednoho společného města. V průběhu oslav podepsali starosta města Cieszyna Bogdan Ficek a jeho český protějšek Vít Slováček, starosta Českého Těšína, společný dokument - tzv. Těšínskou deklaraci, ve které je zdůrazněno, že bez ohledu na národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení je nejdůležitější otázkou rozvoj a prohlubování polsko-české spolupráce na Těšínském Slezsku. Rovněž je připomenuto, že tento region existoval po mnoho století jako mnohonárodnostní organismus, na jehož rozvoj měli vliv Poláci, Češi, Slováci, Němci a Židé. Otevřením hranic zmizely fronty a ponižující celní kontroly na hraničních mostech. Dřívější pašeráci českých tenisek nebo piva mohli najednou legálně převážet zboží zakoupené na druhé straně řeky Olše.

Hraniční tabule s podpisy účastníků „schengenské noci v Cieszyně” (Foto: K. Firla). Źródło: Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Kromě možnosti navazování kontaktů, volného navštěvování rodiny nebo nakupování, vytvářelo otevření hranic jedinečné příležitosti ke spolupráci lidí, podnikatelů a samospráv. Cieszyńské stavební firmy nacházely zakázky na české straně. Slavnými se stali například výrobci kuchyňského nábytku, který Češi masově kupovali a cieszyńské trhy lákaly zákazníky dokonce až ze Slovenska.

Slezský vojvoda Zygmunt Łukaszczyk předává část hraniční závory Muzeu Śląska Cieszyńskiego (20. 2. 2008 ) (Foto: Sbírky MŚC)

Možnost volného překračování hranic vytvořila nové podmínky pro spolupráci samospráv měst Cieszyna a Českého Těšína. Po kulturních akcích, které organizovalo Sdružení polsko- česko-slovenské solidarity, Muzeum Těšínského Slezska v Cieszyně a Muzeum Těšínska v Českém Těšíně a také Dom Narodowy a Kulturní Středisko, přišla na řadu spolupráce hospodářská. Již dříve vznikl skvělý nápad, který přinesl mnoho pozitiv, a tím je vznik Euroregionu Těšínské Slezsko, díky kterému mohly obě strany získat prostředky z evropských fondů. Příklady realizace několika významných projektů jsou důkazem reálné spolupráce samospráv měst Cieszyna a Českého Těšína.

INFO TESSIN II (Žadatel: Obec Cieszyn, Partner: Město Český Těšín)

Několikaletá spolupráce Cieszyna a Českého Těšína v oblasti zvyšování úrovně turistické atraktivity měst na obou stranách hranice na sebe vzala podobu spolupráce ve formě projektu „Info Tessin II”, který představuje pokračování projektu „Info Tessin”, jehož cílem byla publikace společných propagačních materiálů obou měst. Projekt „Info Tessin II” propagoval turistické hodnoty Cieszyna a Českého Těšína za pomoci moderních nástrojů – turistického průvodce Cieszyn / Tesin4mobile, který byl propojen s GPS systémem. Bezplatná aplikace zahrnovala fotografie spolu s krátkými popisy památek a dalších turistických atrakcí, vycházkové trasy, kalendář událostí a užitečný polsko-český adresář. Vybrané atrakce byly označeny QR kódem, což umožňovalo stažení informací z internetové stránky www.visitcieszyn.com . Navíc mohli uživatelé Androidu využívat mluvenou verzi. V rámci realizace projektu byl rovněž vytištěn průvodce v pěti jazykových verzích, který zahrnoval i krátký popis společných aktivit realizovaných v rámci projektu Zahrada dvou břehů. Obsahoval také natočený propagační film, který představoval atraktivitu obou měst. Propagace projektu probíhala prostřednictvím vytvořených upomínkových předmětů. Projekt byl přelomem v moderní propagaci měst.

Dvě města – jedna tradice (Žadatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Partner: Muzeum Těšínska)

Cílem projektu byla prezentace historie, společných tradic a kultury obou Těšínů a Těšínského Slezska. Projekt měl za cíl sblížení občanů regionu a jejich seznámení se se společným kulturním dědictvím a to prostřednictvím prezentace ve formě výstav, společenských akcí a různých typů aktivit. Díky organizaci týmových aktivit chtěly obě muzea u občanů regionu zakořenit zvyk navštěvování kulturních institucí po obou stranách řeky Olše. Kromě vzdělávacího efektu přispěl projekt také k turistické propagaci Těšínského Slezska. Katalogy, které byly při příležitosti realizace projektu vydány, obohatily veřejné sbírky knihoven na celém území Těšínského Slezska.

Muzeum otevřené světu (Žadatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Partner: Muzeum Těšínska)

Cílem projektu byla především digitalizace veškerých exponátů, které jsou součástí sbírky oddělení fotografie a stálé expozice a také prezentace výsledků na webových stránkách Muzea Śląska Cieszyńskiego. V rámci projektu byl vytvořen speciální program pro archivaci vypracovaného materiálu a zároveň možnost virtuální prohlídky nejen stálé expozice, ale i exponátů uchovávaných ve skladech. Projekt byl realizován ve spolupráci s Muzeem Těšínska v Českém Těšíně. Na oplátku za pomoc vytvořili pracovníci Muzea Śląska Cieszyńského pro svého příhraničního partnera virtuální prohlídku po expozici a digitalizaci vybraných exponátů ve formě panoramatických 360° fotografií, které byly zpřístupněny na internetové stránce Muzea Těšínska. ( www.muzeumcieszyn.pl , https://www.muzeumct.cz

Přeshraniční centrum dobrovolnictví a podpory akcí (Žadatel: Obec Cieszyn, Partner: Město Český Těšín)

Přeshraniční centrum dobrovolnictví a podpory akcí (TCW) je projekt realizovaný obcí Cieszyn. Jeho hlavním cílem bylo proškolení skupiny mladých lidí pro plnění role dobrovolníků, kteří pomáhají s různorodými aktivitami v Cieszyně a Českém Těšíně. Rovněž byli vyškoleni, aby mohli organizovat vlastní akce na území města a to díky nabytým kompetencím a zkušenostem. Pro účely tohoto cíle vznikla kancelář TCW, která vede školení a workshopy pro mladé lidi a pomáhá jim v přípravě a realizaci jejich vlastních nápadů. https://www.muzeumct.cz . Kromě podpory velkých kulturních, sportovních nebo jiných společenských akcí TCW se tým dobrovolníků školil také v základech českého jazyka, který jim umožňoval lepší komunikaci s mládeží z Českého Těšína, jelikož měl projekt přeshraniční charakter. Část aktivit byla realizována na českých a cieszyńských středních školách, kde měli dobrovolníci příležitost se účastnit workshopů, které integrovaly mladé Poláky a Čechy. Dodatečným výstupem projektu byly informační materiály ve formě dvou polsko-českých publikací, které popisovaly jak metodiku realizace celého projektu, tak i proces realizace akcí v Cieszyně a Českém Těšíně.

Analýza možnosti navrácení tramvaje jako turistické atraktivity Cieszyna a Českého Těšína (Žadatel: Obec Cieszyn, Partner: Město Český Těšín)

Cílem projektu byla příprava společensko-ekonomicko-technické analýzy alternativních modelů navrácení tramvajového spojení na příhraničním území partnerských měst Cieszyna a Českého Těšína. V průběhu analýzy byla provedena inventarizace nutných investičních prací, které budou plánovány na národní a přeshraniční úrovni. Součástí mnohaoborové úvahy byla také možnost vytvoření turistické nabídky, která by měla za cíl zvýšení turistického ruchu na základě nového turistického produktu nebo jeho rozsahu a formy využívání (realizace). Připravená analýza byla vstupním bodem k debatám o budoucnosti přeshraničního tramvajového spojení, jakožto jedinečné turistické atraktivity spojující centra obou partnerských samospráv.

Zóna společných aktivit (Žadatel: Město Český Těšín, Partner: Obec Cieszyn)

Cílem projektu bylo aktivovat a posílit integraci obou partnerských samospráv (Českého Těšína a Cieszyna), rozvoj spolupráce mezi jejich odděleními a odbory, které jsou zodpovědné za propagaci, kulturu a sport a také mezi městskými kulturními a sportovními institucemi a dalšími organizacemi, které působí na území obou partnerských obcí. Předpokládané zdroje, které přispějí k dosažení závazku budou:

- vytvoření přeshraniční sítě pro spolupráci Strefy Działań Wspólnych / Zóny společných aktivit – spojující činnost oddělení a odborů zodpovědných za propagaci, kulturu a sport obou partnerských měst,

- identifikace vlastních zkušeností v oblasti společné propagace a možností budování vzájemných vazeb a nových společných iniciativ,

- study walk po městských kulturních a sportovních institucích s účastí pracovníků oddělení zodpovědných za propagaci, kulturu a sport z obou měst a také členů Komise osvěty, kultury a sportu, Komise kultury a Tělovýchovné komise,

- vytvoření mechanismu pomoci při spolupráci v podobě polsko-české databáze institucí, neziskových organizací a zbývajících organizací, které působí na území obou partnerských měst, díky které vznikne společný dvojjazyčný kalendář a dvojjazyčné letáky propagující akce organizované městy Cieszyn a Český Těšín

- vytvoření společných upomínkových předmětů, které budou propagovat přeshraniční spolupráci obou partnerských měst. Jejich distribuce bude probíhat v průběhu událostí uvedených v kalendáři společných akcí.

Bezpieczny rower (Wnioskodawca: Město Český Těšín, Partner: Gmina Cieszyn) Celem projektu był rozwój współpracy, wymiana i udostępnienie informacji oraz baz danych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy Strażą Miejską z Czeskiego Cieszyna a Strażą Miejską z Cieszyna. Dzięki realizacji projektu nastąpił rozwój transgranicznego partnerstwa, które obejmuje dzielenie się dobrymi praktykami, nowymi rozwiązaniami i spojrzeniem na temat. Kolejnym celem było zwiększenie świadomości mieszkańców o nowym i efektywnym sposobie zapobiegania przestępczości (znakowanie rowerów) oraz wydarzeniach ukierunkowanych na prewencję i zwiększenie bezpieczeństwa wśród rowerzystów. Podczas spotkań mieszkańcy zostali poinformowani np. o różnych zasadach ruchu drogowego w obu państwach.

Bezpečné kolo (Žadatel: Město Český Těšín, Partner: Obec Cieszyn)

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce, výměna a sdílení informací a dat a rovněž výměna zkušeností mezi městskou policií z Českého Těšína a městskou policií Cieszyna. Díky realizaci projektu došlo k rozšíření přeshraničního partnerství, které zahrnuje sdílení dobré praxe, nových řešní a přístupů. Dalším cílem bylo rozšíření povědomí občanů o novém a efektivním prostředku prevence kriminality (označování jízdních kol) a o bezpečnostně- preventivních akcích pro cyklisty. V průběhu setkání byli obyvatelé informováni například o různých pravidlech silničního provozu v obou zemích.

Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů – projekt byl realizovaný městem Cieszyn v partnerství s městem Český Těšín v rámci IW INTERREG III A Česko – Polsko. Jeho cílem bylo vytvoření urbanistické studie a strategie rozvoje příhraniční oblasti, které přispějou k vyrovnanému a komplexnímu rozvoji rekreačních aktivit a ke zvýšení atraktivity obou měst. Inovativní byl také společný přeshraniční přístup k partnerské realizaci projektu na základě veřejných konzultací a využití zkušeností ze spolupráce – realizované v této oblasti – na francouzsko-německém pohraničí. Proto byla provedena inventarizace oblasti obou měst nacházejících se na dvou březích řeky Olše a byly uvedeny nejdůležitější prvky rozvoje. Byla vypracována urbanistická studie a plán strategie rozvoje. V důsledku polsko-českých konzultací byl ustanoven seznam prioritních projektů pro společnou realizaci trasy spojující náměstí obou měst společně s výstavbou evropského mostu, úpravy terénu pro přístup k mostu, výstavby lávek pro pěší a cyklisty, obnovy parku na Górze Zamkowej a parku Masarykovy sady, vytvoření cyklotras podél obou břehů řeky Olše, úpravy zeleně na sportovně-rekreační místa. Dnes je možné vidět, jak byly dříve vypracované dokumenty využity, když se díváme na výsledky doplňujících se projektů, pro jejichž výchozím bodem byl projekt Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů:

Sportovní lávka pro pěší a cyklisty spojující oba břehy řeky Olše (Foto: M. Dembiniok)

- Projekt: Revitalpark 2010 realizovaný v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. Výsledkem projektu je mimo jiné komplexní obnova Góry Zamkowej spolu s podzámčím v Cieszyně a spolu s úpravou zeleně na svazích Gory Zamkowej. Na nábřeží řeky Olše byla vybudována opěrná stěna a multifunkční pavilon Noiva. Byl upraven park Masarykovy sady. Prvkem, který spojuje funkční a architektonické oblasti na obou stranách řeky, které jsou zahrnuty v projektu, je most Družby, který byl zmodernizován. Díky modernizaci získal nové osvětlení a nasvětlení budovy zámku.

- Projekt: SportPark – Sportovní park by realizován v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. V té době byly obnoveny a rozšířeny parky Pod Wałką v Cieszyně a Adama Sikory v Českém Těšíně, které se nachází na hraniční řece Olši. Byla mimo jiné vytvořena pěší a cyklistická stezka v parku Pod Wałkou a v parku Adama Sikory, představující prvek cyklistické trasy, která vede oběma městy. V parcích vznikla mimo jiné dětská hřiště, stezky pro pěší, malá architektura a také pikniková místa.

- Projekt: SportMost – Sportovní most byl realizován v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. 7 V té době byla nad řekou Olší postavena sportovní lávka pro pěší a cyklisty. Byl vybudován nájezd na lávku z chodníků podél řeky Olše. Lávka a cyklotrasa byly vybaveny osvětlením.

- Projekt: Zahrada dvou břehů 2013-2015 byl financován v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. Projekt propojil oblasti, které byly revitalizovány z dřívějších projektů, trasami pro pěší a cyklisty podél řeky Olše. Tyto trasy jsou prodloužením cyklostezek vybudovaných v rekreačně-sportovních oblastech. Tímto způsobem vznikla v obou městech velká síť pěších a cyklistických stezek. Oblast, která je v projektu zahrnuta, je místem setkávání a procházek obyvatel i turistů a to především díky lákadlu Těšínských Benátek (Cieszyńska Wenecja) – řada domků nacházejících se u kanálu Młynówka.
Byly také revitalizovány a zpevněny břehy kanálu Młynówky, oblast byla doplněna o stezky pro pěší a cyklisty, byla doplněna drobná architektura a zavedeno charakteristické osvětlení kanálu a procházkových tras, byla provedena modernizace a vybudování dětských hřišť.

Multifunkční pavilon AVION u břehů řeky Olše (Foto: M. Dembiniok)

Významným projevem polsko-české spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko, který obě města spoluutvářejí a představují jeho srdce, je využití příkladů dobré praxe spolupráce partnerských institucí francouzsko-německého pohraničí. Při realizaci mikroprojektů byl kladen zvláštní důraz jak na podporu realizovaných projektů, tak na snahu o přesah podobných realizací do jiných polsko-českých projektových partnerství. Program vytváří další nápady na projekty, které nejsou jeho součástí, ale přímo na něj navazují nebo přispívají k naplnění jeho aktivit. Důležitým rysem těchto aktivit je jejich nevládní charakter, který postupuje „odspodu”, a který umožňuje zahrnout do Programu také zástupce dalších sektorů a nejen pouze veřejné orgány. Díky tomu celá oblast, kterou Program zahrnuje, a se kterým sousedí, se stává jedním soudržným celkem a skutečnou vizitkou obou měst.

Text vychází z materiálů získaných díky laskavosti Euroregionu Těšínské Slezko a SRiWR OLZA.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska