Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1545-1568 - Wprowadzenie luteranizmu przez księcia Wacława III Adama

Ogłoszenie w 1517 r. w Wittenberdze 95 tez przez Marcina Lutra zapoczątkowało przemiany religijne w Europie. Zmiany te objęły również Śląsk, wchodzący wówczas w skład monarchii Habsburgów. Objęcie rządów w księstwie cieszyńskim przez księcia Wacława III Adama (1545-1579) i jego reformy stopniowo zmieniały oblicze wyznaniowe księstwa. Konwersja księcia na luteranizm odbyła się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI w. Ukoronowaniem tych zmian stało się ogłoszenie przez dynastę w 1567 r. ordynacji kościelnej o konfesjonalizacji księstwa w duchu luteranizmu. Większość mieszkańców księstwa przyjęła nowe wyznanie, część z nich pozostała jednak wierna katolicyzmowi. Katolickie były w XVI w. wsie Czechowice i Grodziec. Ponadto mniejsze grupy żyły w Cieszynie i innych miastach.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska